Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/alldrive/domains/alldrive.be/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Meerdaagse Reizen - All Drive: Uw avontuur begint hier!

Algemene Voorwaarden - Meerdaagse Reizen

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli
2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de
pakketreisovereenkomst
2.1: De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden
door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook,
voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal
nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en
tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de
aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering
meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens
de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de
pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de
reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort
bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de
uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal
niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort-
en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor
het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een
opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2: De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt
verstrekt aan de reiziger.
2.3: De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal
onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1: Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de
organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een
bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen
wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de
overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende
informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een
bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij
insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de
organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of
zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet
vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem
verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online
geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3: Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om
in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1: Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd
indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de
pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van
brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen
reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis
betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting
in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij
een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst
opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen
voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die
prijsverhoging en een berekening.
5.4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te
trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt
staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1: Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de
pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere
voorwaarden bepaald.
6.2: Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de
reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3: Indien de reiziger, nadat hij/zij/x vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom
te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de
overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de
reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1: De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij/zij/x:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het
begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren
document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2: Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende
vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die
daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1: De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van
prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2: Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de
voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde
bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis
met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op
de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij/zij/x de
voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij/zij/x de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij/zij/x de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet
uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot
gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger
recht op een passende prijsvermindering.
9.4: Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk
veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1: De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het
in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de
opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde
termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vó ó r het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vó ó r het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de
overeenkomst wordt opgezegd.
10.2: In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis
heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1: De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vó ó r het begin van de
pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding
aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald
op basis van het tijdstip van de opzegging vó ó r het begin van de pakketreis en de verwachte
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de
opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2: De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering
van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de
reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling
van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst
op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de
pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende
schadevergoeding.
11.3: De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de
reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit
die hij/zij/x tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft
vastgesteld.
12.2: Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd,
verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van nonconformiteit
en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3: Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke
termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de
nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de
organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is
vereist.
12.4: Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator,
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk,
gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit,
kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet
vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de
toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5: Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en
de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen,
kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen
en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.
Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van
de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere
voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder
opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of
schadevergoeding.
12.6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden
gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst,
draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie
overnachtingen per reiziger.
12.7: De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met
beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende
minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator
ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere
behoeften.
12.8: De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om
aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het
toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis
rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij/zij/x de pakketreis heeft gekocht. De
doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator
door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun
aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij/zij/x  zijn/haar/hen contractuele
verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1: De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de
pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door
andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2: Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de
doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de
doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017
voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake
was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de nonconformiteit
aan de reiziger te wijten is.
15.2: De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij/zij/x
oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging
uitbetaald.
15.3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de nonconformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen
reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden
verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en
consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van
andere reisarrangementen.
16.2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de
organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval
meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1: Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij/zij/x deze zo snel mogelijk op een
bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2: Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig
mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of
doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
17.3: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse
een klacht formuleren, dan moet hij/zij/x na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij
de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1: Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2: Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen
dienen ermee in te stemmen.
18.3: Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot
verzoening" bezorgen.
18.4: Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na
te streven.
18.5: Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd
worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1: Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een
procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
19.2: De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3: De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren
indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt
hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of email
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf
1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4: Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het
(voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
19.5: Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op
een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep
mogelijk.

Artikel 20: Bijzondere reisvoorwaarden
20.1: De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij/x
en zijn/haar/x medereizigers vrij zijn van het corona- of enig ander gelijksoortig virus en dat
hij/zij/x daarvan de bewijzen kan leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van transit,
als het land van aankomst, alsook de vervoerders en de dienstenverstrekkers vereisen.
De reiziger dient er zich tevens van te vergewissen of hij/zij/x de toelating heeft om het grondgebied
van zijn/haar/hun bestemming te betreden of er te transiteren.
Hij/zij/x neemt de volledige aansprakelijkheid op voor de schade die hij/x/zijzelf of de reisbemiddelaar
of organisator oplopen.

20.2: De reiziger bevestigt dat hij/zij kennis heeft genomen van het veiligheidsrisico dat in het land van
bestemming voorkomt maar wenst, desondanks, de reis uitdrukkelijk te ondernemen en verbindt er zich
toe alle kosten die de organisator kan oplopen wegens wijzigingen aan het programma, vervroegde
of verlate terugkeer of repatriëring te vergoeden.

20.3: Teneinde de veiligheid en de gezondheid van uw medereizigers en van onze medewerkers te beschermen,
is bij vertrek, een Europees geldig vaccinatiebewijs vereist voor alle passagiers die daarvoor in aanmerking komen.

20.4: Voor je eigen veiligheid, die van je medereizigers en het personeel van de hotels, campings, activiteiten,…
verwachten we dat al onze reizigers (zowel tijdens de heen- als terugreis, als ter plaatse) zich houden aan de
geldende corona-maatregelen. Onze reisbegeleiders zullen deze maatregelen toelichten en indien nodig
deelnemers aanspreken die zich niet houden aan de voorschriften. Indien een deelnemer zich niet kan houden aan
de afspraken zal ALL DRIVE BV de reis voor de betrokken deelnemer beëindigen.
De betrokken deelnemer heeft hierbij geen enkel recht op schadevergoeding en staat zelf in voor de organisatie van de terugreis.

20.5: Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de verschillende overheden hebben genomen en de richtlijnen die we intern hanteren
zijn we nog niet in COVID-19 vrije samenleving. Reizen houdt dus steeds een risico op besmetting in.
ALL DRIVE BV en de reisbegeleiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele besmetting met corona/Covid-19 tijdens de reis.

20.6: Verantwoordelijkheid van elke deelnemer
20.6.1: Pas de 6 gezonde gewoonten steeds toe
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Was regelmatig je handen.
• Geef geen hand of kus.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
• Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
• Afstand houden van leden die niet tot je gezin behoren met 1,5 meter social distance (in sommige
landen is dit 2 meter). Indien dit niet lukt draag je een mondmasker.
20.6.2: Wat dien je zelf te voorzien
• Je zorgt zelf voor voldoende mondmaskers, handgel/zeep.
20.6.3: Waar rekenen wij op in ieders belang om verdere besmetting te voorkomen
• Bij de minste twijfel over een mogelijke besmetting met Covid-19 de reisbegeleider inlichten en
zelf in quarantaine gaan.

20.7: Mogelijks vraagt het land van doorreis en/of bestemming een doktersattest of negatieve coronatest.
Indien het land van doorreis en/of bestemming een negatieve coronatest of een doktersattest als bewijs
vraagt dan dien je dit als reiziger voor afreis in orde te brengen.
Deze test/dit doktersbezoek is ten laste van u als reiziger.
Het RIZIV vergoedt geen Covid-19 PCR-opsporingstesten (“de corona-test”) voor reizen naar het buitenland.
Ook niet als zo’n test verplicht wordt opgelegd door het land van bestemming.

20.8: Mogelijks vraagt het land van doorreis en/of bestemming bijkomende inreisdocumenten in te vullen.
U dient deze documenten zelf in te vullen en in te dienen waar nodig.

20.9: De verplichting om een negatieve coronatest voor te leggen of bijkomende inreisdocumenten in te vullen
is geen geldige reden om de vakantie te annuleren. Indien uw Covid-19 test positief is bent u verplicht de reis te annuleren.
ALL DRIVE BV rekent op dat moment de geldende annulatiekosten aan.
Indien u beschikt over een annulatieverzekering kan u mogelijks geheel of gedeeltelijk een deel van deze annulatiekosten recupereren.

20.10: Bij terugkeer naar België zijn alle reizigers verplicht binnen de 48 uur voor aankomst in België het Passenger Locator Form in te vullen.
Het tijdig en correct invullen van dit document is de verantwoordelijkheid van de reiziger.
ALL DRIVE BV is in deze niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet correct invullen van dit document.

Voor meer informatie over het Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/

 

Controleer steeds de huidig geldende maatregelen per land op https://reopen.europa.eu/

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be