Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/alldrive/domains/alldrive.be/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Dagreizen & Evenementen - All Drive: Uw avontuur begint hier!

Algemene Voorwaarden - Dagreizen & Evenementen

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die
vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21
november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot
stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst
verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres
en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij/zij/x aanspraak kan maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar
contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de
doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn
medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de
overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt
voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden
gebracht.

Artikel 4: Insolventie

4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten
verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt
van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan
worden verleend.
4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de
reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne
klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure

6.1: Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling
nastreven.
6.2: Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan
de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten.
Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
6.3: Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een
"overeenkomst tot verzoening" bezorgen.
6.4: Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige
verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening
tussen de partijen na te streven.
6.5: Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst
vastgelegd worden.

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1: Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of
een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
7.2: De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
7.3: De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts
weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt.
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de
aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een
dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie
Reizen.
7.4: Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts
worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra
vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn
verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die
aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de
rechtbanken beslecht worden.
7.5: Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.
Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Artikel 8: Bijzondere reisvoorwaarden
8.1: De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij/x
en zijn/haar/x medereizigers vrij zijn van het corona- of enig ander gelijksoortig virus en dat
hij/zij/x daarvan de bewijzen kan leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van transit,
als het land van aankomst, alsook de vervoerders en de dienstenverstrekkers vereisen.
De reiziger dient er zich tevens van te vergewissen of hij/zij/x de toelating heeft om het grondgebied
van zijn bestemming te betreden of er te transiteren. Hij/zij/x neemt de volledige aansprakelijkheid op
voor de schade die hij/x/zijzelf of de reisbemiddelaar of organisator oplopen.

8.2: De reiziger bevestigt dat hij/zij/x kennis heeft genomen van het veiligheidsrisico dat in het land van
bestemming voorkomt maar wenst, desondanks, de reis uitdrukkelijk te ondernemen en verbindt er
zich toe alle kosten die de organisator kan oplopen wegens wijzigingen aan het programma, vervroegde
of verlate terugkeer of repatriëring te vergoeden.

8.3: Teneinde de veiligheid en de gezondheid van uw medereizigers en van onze medewerkers te beschermen
is bij vertrek een Europees geldig vaccinatiebewijs vereist voor alle passagiers die daarvoor in aanmerking komen.

8.4: Voor je eigen veiligheid, die van je medereizigers en het personeel van de hotels, campings, activiteiten,…
verwachten we dat al onze reizigers (zowel tijdens de heen- als terugreis, als ter plaatse) zich houden aan de
geldende corona-maatregelen. Onze reisbegeleiders zullen deze maatregelen toelichten en indien nodig
deelnemers aanspreken die zich niet houden aan de voorschriften. Indien een deelnemer zich niet kan houden aan
de afspraken zal ALL DRIVE BV de reis voor de betrokken deelnemer beëindigen.
De betrokken deelnemer heeft hierbij geen enkel recht op schadevergoeding en staat zelf in voor de organisatie van de terugreis.

8.5: Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de verschillende overheden hebben genomen en de richtlijnen die we intern hanteren
zijn we nog niet in COVID-19 vrije samenleving. Reizen houdt dus steeds een risico op besmetting in.
ALL DRIVE BV en de reisbegeleiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele besmetting met corona/Covid-19 tijdens de reis.

8.6:Verantwoordelijkheid van elke deelnemer
8.6.1: Pas de 6 gezonde gewoonten steeds toe
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Was regelmatig je handen.
• Geef geen hand of kus.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
• Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
• Afstand houden van leden die niet tot je gezin behoren met 1,5 meter social distance (in sommige
landen is dit 2 meter). Indien dit niet lukt draag je een mondmasker.
8.6.2: Wat dien je zelf te voorzien
• Je zorgt zelf voor voldoende mondmaskers, handgel/zeep.
8.6.3: Waar rekenen wij op in ieders belang om verdere besmetting te voorkomen
• Bij de minste twijfel over een mogelijke besmetting met Covid-19 de reisbegeleider inlichten en
zelf in quarantaine gaan.

8.7: Mogelijks vraagt het land van doorreis en/of bestemming een doktersattest of negatieve coronatest.
Indien het land van doorreis en/of bestemming een negatieve coronatest of een doktersattest als bewijs
vraagt dan dien je dit als reiziger voor afreis in orde te brengen.
Deze test/dit doktersbezoek is ten laste van u als reiziger.
Het RIZIV vergoedt geen Covid-19 PCR-opsporingstesten (“de corona-test”) voor reizen naar het buitenland.
Ook niet als zo’n test verplicht wordt opgelegd door het land van bestemming.

8.8: Mogelijks vraagt het land van doorreis en/of bestemming bijkomende inreisdocumenten in te vullen.
U dient deze documenten zelf in te vullen en in te dienen waar nodig.

8.9:  De verplichting om een negatieve coronatest voor te leggen of bijkomende inreisdocumenten in te vullen
is geen geldige reden om de vakantie te annuleren. Indien uw Covid-19 test positief is bent u verplicht de reis te annuleren.
ALL DRIVE BV rekent op dat moment de geldende annulatiekosten aan.
Indien u beschikt over een annulatieverzekering kan u mogelijks geheel of gedeeltelijk een deel van deze annulatiekosten recupereren.

8.10: Bij terugkeer naar België zijn alle reizigers verplicht binnen de 48 uur voor aankomst in België het Passenger Locator Form in te vullen.
Het tijdig en correct invullen van dit document is de verantwoordelijkheid van de reiziger.
ALL DRIVE BV is in deze niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet correct invullen van dit document.

Voor meer informatie over het Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/

 

Controleer steeds de huidig geldende maatregelen per land op https://reopen.europa.eu/

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be